Likvidace družstva či SRO po vzniku společenství vlastníků

Likvidace družstva je úkon, pro který se obvykle male bytové družstvo rozhodne poté, kdy převedlo jednotky v domě do vlastnictví svých členů a vzniklo společenství vlastníků jednotek. Tento krok je zcela logický, neboť existence družstva při současné existenci společenství vlastníků je nehospodárná a zbytečná. Společenství totiž po svém vzniku začne plnit funkci správce, kterou do té doby vykonávalo družstvo (nemluvě o případech kdy správu domu vykonává zcela jiná firma). Družstvo tak přestane být užitečné, přesto ale musí vést účetnictví, členskou evidenci, sestavovat účetní závěrky, svolávat členskou schůzi a předkládat jí závěrky ke schválení a mnoho dalšího. Při tom všem však nemůže legálně využívat své finanční zdroje k údržbě a správě domu, neboť již není jeho vlastníkem (obvykle zůstane vlastníkem jen několika jednotek, pokud vůbec nějaké), navíc při převodu vlastnictví jednotky se členem - nabyvatelem vypořádalo vzájemné závazky a pohledávky, především podíly na fondech určených k udržbě domu, přičemž nevyčerpané prostředky převede družstvo správci (v tuto chvíli na účet společenství vlastníků). Přestože převodem jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví člena automaticky nezaniká jeho členství v družstvu, velmi často toto členství ukončí dobrovolně sám člen. V nemalém procentu případů se tak stane, že družstvo již ani nemůže dále existovat, neboť nesplňuje kogentní ustanovení zákona o obchodních korporacích o minimálním počtu třech členů (§ 552 odst. 2. ZOK).

Není možné vysvětlit zde stručně veškeré důvody pro likvidaci družstva, stejně jako veškeré úkony, které musí být v průběhu likvidace učiněny. Likvidace družstva je ale poměrně zdlouhavý proces a málokdy se jej povede dokončit v kratším termínu než 9 měsíců, což na likvidátora klade značné nároky. Důrazně tak doporučujeme, aby likvidaci nezkoušelo vyřídit představenstvo družstva (to neplatí pokud má některý z členů s likvidacemi zkušenosti), ani nenechalo stav věcí dojít tak daleko, že by o jmenování likvidátora rozhodl soud, který může určit likvidátorem člena představenstva, a to i bez jeho souhlasu, ale mělo by vždy a včas pověřit likvidací odbornou osobou, neboť i malé chyby mohou vést k velkým problémům. Společnost Jerkman a.s. Vám nabízí zajištění likvidace Vašeho družstva či S.R.O. prostřednictvím našeho likvidátora, a to za cenu, kterou naleznete v našem ceníku.

Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Jerkman a.s.