Zaměření jednotek

Zaměřování podlahové plochy bytů a nebytových prostor se podle nového Občanského zákona, resp. jeho prováděcího předpisu, zásadně liší od zaměření plochy dle předchozí právní úpravy. Nebudeme zde popisovat jednotlivé rozdíly, uvedeme jen ten nejhlavnější, a to, že nově plochu bytu tvoří výměra celého bytového prostoru, včetně ploch zastavěných vnitřními příčkami. Při zaměřování je nezbytné se striktně řídit nařízením vlády č. 366/2013, ze dne 30.10.2013, kterým se upravují některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím:

Prostorové ohraničení bytu - § 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Pro účely výpočtu podlahové plochy je byt, jako prostorově oddělená část domu, ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn této prostorově oddělené části domu, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce - § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

  • Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
  • Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným v odstavci 1 a plocha pouze dolního průmětu schodiště.
  • V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti.
  • Vypočtená podlahová plocha bytu podle odstavců 1 až 3 se uvádí v m2 a zaokrouhluje na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám m2 se nepřihlíží.
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Jerkman a.s.