POZOR: Tyto stránky se zabývají problematikou bytového vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013.

Likvidace družstva po vzniku společenství vlastníků jednotek

Likvidace družstva je úkon, pro který se obvykle male bytové družstvo rozhodne poté, kdy převedlo jednotky v domě do vlastnictví svých členů a vzniklo tak společenství vlastníků jednotek. Tento krok je zcela logický, neboť existence družstva při současné existenci společenství vlastníků je nehospodárná a zbytečná. Společenství totiž po svém vzniku začne plnit funkci správce, kterou do té doby vykonávalo družstvo (nemluvě o případech kdy správu domu vykonává zcela jiná firma). Družstvo tak přestane být užitečné, přesto ale musí vést účetnictví, členskou evidenci, sestavovat účetní závěrky, svolávat členskou schůzi a předkládat jí závěrky ke schválení a mnoho dalšího. Při tom všem však nemůže legálně využívat své finanční zdroje k údržbě a správě domu, neboť již není jeho vlastníkem (obvykle zůstane vlastníkem jen několika jednotek, pokud vůbec nějaké), navíc při převodu vlastnictví jednotky se členem - nabyvatelem vypořádalo vzájemné závazky a pohledávky, především podíly na fondech určených k udržbě domu (§24 odst.7. zák.č.72/1994 Sb. - blíže viz. Převody družstevních bytů a §24 zákona o vlastnictví bytů.), přičemž nevyčerpané prostředky musí družstvo převést správci (v tuto chvíli již na účet společenství vlastníků). Přestože převodem jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví člena automaticky nezaniká jeho členství v družstvu, velmi často toto členství ukončí dobrovolně sám člen. V nemalém procentu případů se tak stane, že družstvo již ani nemůže dále existovat, neboť nesplňuje kogentní ustanovení Obchodního zákona o minimálním počtu 5-ti členů (§221 odst.4.). V takovém případě by mělo představenstvo neprodleně navrhnout příslušnému soudu zrušení družstva, a to z důvodu dle §257 odst.1. písm.a) Obchodního zákona.
Není možné vysvětlit zde stručně veškeré důvody pro likvidaci družstva, stejně jako veškeré úkony, které musí být v průběhu likvidace učiněny. Základní zákonné povinnosti při likvidaci lze ale vyčíst z ustanovení §70 a následujících Obchodního zákona. Likvidace družstva je ale velmi zdlouhavý proces a málokdy se jej povede dokončit v kratším termínu než 9 měsíců, což na likvidátora klade značné nároky. Důrazně tak doporučujeme, aby likvidaci nezkoušelo vyřídit představenstvo družstva (to neplatí pokud má některý z členů s likvidacemi zkušenost) ani nenechalo stav věcí dojít tak daleko, že by o jmenování likvidátora rozhodl soud (§71 odst.2. Obch.z.), který může určit likvidátorem člena představenstva, a to i bez jeho souhlasu, ale mělo by vždy a včas pověřit likvidací odbornou osobou, neboť i malé chyby mohou vést k velkým problémům. Společnost Jerkman a.s. Vám nabízí zajištění likvidace Vašeho družstva či S.R.O. prostřednictvím našeho likvidátora (auditor registrovaný u Komory auditorů ČR), a to za cenu, kterou naleznete v našem ceníku.