POZOR: Tyto stránky se zabývají problematikou bytového vlastnictví podle právních předpisů platných do konce roku 2013.

Malá bytová družstva

Malá bytová družstva jsou družstva vzniklá obvykle při privatizaci domovního fondu obecních úřadů nebo vyčleněním z většího, obvykle stavebního bytového družstva, a to za účelem koupě a správy domu s byty, jejichž uživatelé jsou členy těchto malých družstev a podíleli se svými peněžními prostředky na pořízení tohoto domu. Malá bytová družstva vznikají a řídí se ustanoveními §221 a násl. Obchodního zákona se zvláštním přihlédnutím k ustanovením §245.

Společnosti s ručením omezeným vznikaly v 90 letech tak, jako výše uvedená Malá bytová družstva, taktéž při privatizaci domovního fondu obecních úřadů za účelem koupě a správy domu s byty, jejichž uživatelé jsou společníky těchto společností a podíleli se svými peněžními prostředky na pořízení tohoto domu. Společnosti s ručením omezeným vznikají a řídí se ustanoveními §105 a násl. Obchodního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti s ručením omezeným jsou ke správě, provozu a zajišťování potřeb společníků s tím spojených z mnoha důvodů značně nevhodné, tak se již k uvedenému účelu zhruba od konce minulého století nevyužívají.

Společenství vlastníků jednotek je skupina vlastníků bytů či nebytových prostor v domě, ve kterém byly Prohlášením vlastníka budovy dle §4 a násl. zák.č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů) prostorově vymezeny jednotky, z nichž každá jednotlivá z nich se stala předmětem vlastnictví některého z členů společenství. Jako jednotka může být vymezen byt, nebytový prostor, rozestavěný byt a rozestavěný nebytový prostor, a to vždy v souladu se stavebním určením (kolaudační rozhodnutí, resp. stavební povolení). Budova, která byla jako celek do té doby předmětem vlastnictví původního vlastníka se tak rozdělí na jednotlivé jednotky, a to především za účelem převodu vlastnictví na novou osobu. Společenství vlastníků jednotek vzniká automaticky ze zákona, aniž by vlastníci jednotek mohli vzniku zabránit (viz §9 odst.3., odst.4. zák č.72/1994 Sb.). Pravidla, kterými se bude společenství během své existence řídit, však vlastníci ovlivnit mohou, a to především schválením stanov společenství vlastníků jednotek. Termín automatického vzniku společenství vlastníků jednotek se různí v závislosti na osobě původního vlastníka budovy. Společenství vlastníků jednotek nemůže vzniknout v domě s méně než pěti jednotkami.